Bülent Uran

Kişisel Gelişim Çalışmaları

EFT bilimsel kaynak

EFT’nin etkinliği üzerine bilimsel araştırmalar

Günümüzde beden enerjisi üzerinde yapılan çalışmalar genel olarak enerji psikolojisi başlığı altında incelenmektedir. Enerji psikolojisini içeren birçok bilimsel araştırma yapılmaktadır. Ama doğrudan EFT uygulanarak yapılan bilimsel çalışma sayısı oldukça azdır. Ama yakın zaman içinde hızlı bir artış olacağı beklenmektedir.

EFT bugüne kadar 7 ülkede 50 araştırıcı tarafından araştırma konusu olarak kullanılmıştır. 15 bilimsel dergide bu araştırmalar basılmıştır. Bu dergiler arasında Journal of Clinical Psychology, Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training and Review of General Psychology. gibi Amerikan Psikoloji Birliği tarafından yayınlanan dergilerde vardır.

Çalışmalardan örnekler

1. Psychological Trauma in Veterans using EFT (Emotional Freedom Techniques): A Randomized Controlled Trial (Eski askerlerde psikolojik travmalarda EFT kullanılması; Randomize, çift kör bir çalışma)

Dawson Church, PhD, Crystal Hawk, MEd, Audrey Books, PhD, Oliver Toukolehto, Maria Wren, LCSW, Ingrid Dinter, Phyllis Stein, PhD. These data were presented at the Society of Behavioral Medicine, Seattle, Washington, April 7-10, 2010. In peer review.

Bu çalışmanın bilgileri bir bilimsel toplantıda sunulmuştur. Mecmuada yayınlanmak üzere incelenmektedir. Psikiyatri kliniklerinde post travmatik stres hastalığı tanısı almış savaşa katılmış eski askerlerde EFT’nin etkinliği araştırılmıştır. Klinikte terapi için bekleme sırasında olan 30 hastaya EFT uygulanmış ve sonuçlar bekleme listesinde başka bir şey uygulanmayan 29 hastayla karşılaştırılmıştır. EFT toplam altı saat, altı seans olarak uygulanmıştır. Uygulama öncesi ve sonra kaygı ölçekleri değerlendirilmiştir. EFT uygulananlarda uzun süreli incelemelerde (1 ay sonra) stres hali belirgin olarak azalmıştır. Terapi grubunun % 90’ı bir daha nöbet geçirmemiştir. Daha sonra kontrol grubuna da EFT uygulanmıştır. 3 seans sonunda % 60, altı seans sonunda da % 86 oranında iyileşme gözlenmiştir. 3 ay sonunda iyileşme oranı yüzde 86 da kalmıştır.

2. The Effect of a Brief EFT (Emotional Freedom Techniques) Self-Intervention on Anxiety, Depression, Pain and Cravings’in Healthcare Workers (Kendi kendine uygulanan EFT'nin sağlık personelinde kaygı, depresyon, ağrı ve alışkanlıklarda etkisi)

Dawson Church, PhD  & Audrey J. Brooks, PhD , 1 Foundation for Epigenetic Medicine, Santa Rosa, CA., 2 Department of Psychology, University of Arizona, Tucson. Integrative Medicine: A Clinician's Journal, (2010), Oct/Nov, 40-44.

5 profesyonel konferansa katılan 216 kişi kendi üzerinde değişik sorunları için EFT uyguladılar. Uygulama öncesi ve sonrası semptomlar değişik ölçüm testleriyle değerlendirildi. Katılanların % 53’ü, 90 gün sonunda sonuçlarını bildirdiler. Hepsinde semptomlarda belirgin –istatistiksel olarak anlamlı- azalma oldu ve 90 günün sonunda bu etki sürmekteydi.

3. The effects of EFT on long-term psychological symptoms (EFT’nin uzun dönemli psikolojik semptomlarda etkisi)

Rowe, J. (2005). The effects of EFT on long-term psychological symptoms. Counseling and Clinical Psychology Journal, 2: 104.

EFT workshopuna katılan 102 kişide toplantıdan 1 ay önce, toplantı sırasında ve toplantıdan 1 ay ve 6 ay sonra SA-45 testi uygulandı. Tüm psikolojik stres semptomlarında daha toplantı sırasında kaybolmuştur.

4. Self-administered EFT (Emotional Freedom Techniques) in Individuals with Fibromyalgia: A Randomized Trial (Kendi kendine uygulanan EFT'nin fibromyalji hastalarında etkisi; Bir randomize çalışma)

Gunilla Brattberg, MD, School of Medicine, Lund University, Sweden

Integrative Medicine: A Clinician's Journal, (2008), Aug/Sep, 30-35.

En az 3 aydır fibromiyalji semptomlarından muzdarip 86 kadın EFT grubuna veya bekleme grubuna alındı. Internet aracılığıyla 8 haftalık bir tedavi programı uygulandı. Terapinin tamamlanmasından sonra yapılan değerlendirmede tedavi grubunda (n=26), bekleme grubuna göre istatistiksel olarak belirgin iyileşme saptandı. Ağrı, depresyon ve kaygı azaldı. Sosyal katılım, canlılık, zihinsel aktivitede belirgin artış görüldü.

5. Pilot study of emotional freedom techniques, wholistic hybrid derived from eye movement desensitization and reprocessing and emotional freedom technique, and cognitive behavioral therapy for treatment of test anxiety in university students. (Üniversite öğrencilerindeki test kaygısı için EFT’nin, göz hareketleri hassassızlaştırma uygulamasından türetilmiş bir bütüncül hibridin ve bunun yeniden proses edilmesinin ve bilişsel davranış terapisinin etkisinin pilot bir çalışması.)

Benor DJLedger KToussaint LHett GZaccaro D.

Association for Comprehensive Energy Psychology, Haverford, PA, USA.

Explore (NY). 2009 Nov-Dec;5: 338-40.

Az sayıda üniversite öğrencisi üzerinde yapılan bu araştırma da EFT’nin 2 seans içinde test kaygısını ciddi oranda azalttığı saptanmıştır.

6. Assessment of the Emotional Freedom Technique: An Alternative Treatment for Fear (Emosyonel duygu özgürleştirme tekniğinin değerlendirilmesi: Korku için alternatif bir tedavi)

Waite, L. W. & Holder, M. D.

The Scientific Review of Mental Health Practice, (2003), 2: 20–26.

190 üniversite öğrencisi 4 ayrı grup olarak değerlendirildi. 1. grup EFT, 2. grup plasebo, 3. grup bir model tedavi, 4. grup ise kontrol oldu. Katılanların kendi ölçümlerine göre korku dereceleri kaydedildi. İlk 3 grup korku ölçümlerinde belirgin azalma gösterdi. Bu çalışma EFT’nin etkisini sadece meridyenlere vurmakla olmadığını göstermektedir. EFT diğer geleneksel iyileştirme yöntemlerinin özelliklerinden yararlanmaktadır.

7. The Effect of EFT (Emotional Freedom Techniques) on Athletic Performance: A Randomized Controlled Blind Trial (EFT’nin atletik performansta etkisi; Çift kör randomize bir çalışma).

Dawson Church, PhD

Open Sports Sciences journal, (2009), 2, 94-99.

Denek olarak kolej basketbol oyuncuları kullanıldı ve tek seans EFT uygulandı. Tedavi grubu 15 dakika EFT uygulaması aldı. Kontrol grubu ise benzer sürede plasebo uygulaması aldı. Performans olarak serbest atışlardaki gelişme ve sıçrama miktarı ölçüldü. EFT alanların serbest atış performansı % 20 gelişme gösterdi. Sıçrama değişiminde belirgin bir fark yoktu. Kadınlarda, EFT'nin etkisi erkeklerden daha belirgindi.

8. Brief Group Intervention Using EFT (Emotional Freedom Techniques) for Depression in College Students: A Randomized Controlled Trial (Kısa süreli grup müdahalesinin kolej öğrencilerinde, depresyondaki etkisinin incelenmesi)

Dawson Church, PhD, Midanelle De Asis, Audrey Books, PhD

These data were presented as a poster session at the 12th International Energy Psychology Conference, San Diego, June 3-9, 2010. They have been submitted for publication and are in peer review. (12. Enerji Psikolojisi konferansında poster olarak sunulmuştur. Yayınlanmak üzere incelenmektedir.)

30 kolej öğrencisinde uygulanan testler sonucunda depresyon varlığı saptanmıştır. Bu 30 kişi tedavi ve kontrol olarak iki gruba ayrılmıştır. Tedavi grubuna 90 dakikalık EFT uygulanmıştır. Depresyon testi 3 hafta sonra tekrar uygulanmıştır. Tedavi grubunda depresyon belirgin şekilde ortadan kalkmıştır.

9. Emotional Freedom Techniques (EFT) as an Effective Adjunctive Treatment in the Neurotherapeutic Treatment of Seizure Disorders (Kasılma hastalıklarında nöroteropatik olarak EFT’nin etkili ek bir tedavi olarak kullanılması.)

Paul Swingle, PhD.

Energy Psychology: Theory, Research, & Treatment, (2010), 2, 29-38.

Kasılma tarzı hastalığı olanlarda EFT'nin beyin dalga ölçümlerinde belirgin etkisi belirtilmiştir.

10. Neurophysiological Indicators of EFT Treatment Of Post-Traumatic Stress (Post travmatik stress de EFT tedavisinin nörofizyolojik etkileri).

Swingle, P., Pulos, L., & Swingle, M. K.

Journal of Subtle Energies & Energy Medicine, (2005), 15, 75-86.

Bu çalışmada trafik kazası geçirdikten sonra post travmatik stres hastalığı belirtileri taşıyan kişilerde EFT’nin kendi kendilerine uygulanması kişilerde ölçümlenene semptomlarda belirgin azalma yaratmıştır. Ayrıca beyin dalgalarında da belirgin iyileşmeler gözlemlenmiştir.

11. Evaluation of a Meridian-Based Intervention, Emotional Freedom Techniques (EFT), for Reducing Specific Phobias of Small Animals (Küçük hayvanlara karşı mevcut fobilerin EFT ile ortadan kaldırılması)

Wells, S., Polglase, K., Andrews, H. B., Carrington, P. & Baker, A. H. Journal of Clinical Psychology, (2003), 59, 943-966.

Küçük hayvanlara karşı olan fobilerin 30 dakikalık EFT çalışmasıyla diğer davranışsal terapilere göre (bu çalışmada diafragmatik nefes almak) çok daha etkin bir şekilde ortadan kaldırıldığı bu çalışmada gösterilmiştir. 6–9 ay sonra yapılan kontrollerde EFT’nin etkinliğinin devam ettiği saptanmıştır.

12. The Immediate Effect of a Brief Energy Psychology Intervention (EFT) on Specific Phobias: A Randomized Controlled Trial (EFT’nin spesifik fobilerde anlık etkisi: Randomize kontrollü bir çalışma)

Maria Salas, PhD, Audrey J. Brooks, PhD, Jack E. Rowe, PhD.

Explore: The Journal of Science and Healing, (2010), 6 (in press).

Bu çalışmada da EFT’nin korkuya bağlı semptomları belirgin bir şekilde ortadan kaldırdığı kontrollü ve istatistiksel olarak kanıtlanmıştır.